Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door een opdrachtgever (de “Opdrachtgever”) wordt verleend en geaccepteerd door Sagiure Legal B.V. (“Sagiure Legal”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht (de “Opdracht”).

Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Sagiure Legal is (als partner of in dienstverband), ieder die door Sagiure Legal wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Sagiure Legal aansprakelijk is of kan zijn.

Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


ARTIKEL 2: DE OPDRACHT

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Sagiure Legal op grond van een overeenkomst van opdracht. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Sagiure Legal vrij om te bepalen welke van haar partners (inclusief derden) of personeelsleden bij de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.


ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Sagiure Legal is beperkt tot het bedrag dat krach­tens de onder de door haar afgeslo­ten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitge­keerd, vermeerderd met het be­drag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk ver­zoek van de Opdrachtgever wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.

Indien, om welke reden dan ook, geen ver­zekeringsuitkering plaats­vindt, is de aansprakelijkheid van Sagiure Legal be­perkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever terzake de Opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Sagiure Legal is betaald, tot een maximum van EUR 25.000.

Sagiure Legal is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de in­geschakelde der­de(n). Sagiure Legal is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van een der­de te accepteren in naam van de Opdrachtgever.

Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Sagiure Legal binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.


ARTIKEL4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever vrijwaart Sagiure Legal voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan haar vergoeden.


ARTIKEL 5: HONORARIUM EN VERSCHOTTEN

De kosten van uitvoering van de Opdracht door Sagiure Legal omvatten het honorarium, verschotten en omzetbelasting.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van Opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende Opdracht geldende uurtarief.
De verschotten welke bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de Opdracht door Sagiure Legal ten behoeve van de Opdrachtgever zijn betaald.

Sagiure Legal is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie van de Opdracht.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratie-bedrag.


ARTIKEL 6: DIVERSEN

Sagiure Legal is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

Zowel de Opdrachtgever als Sagiure Legal kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. De Opdrachtgever is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande overdrachtswerkzaamheden.

Op de overeenkomst van opdracht is een interne kantoorklachtenregeling van toepassing die is gepubliceerd op de website van Opdrachtgever. Indien een klacht intern niet naar tevredenheid van de Opdrachtnemer kan worden opgelost, kan de Opdrachtgever zich wenden tot de civiele rechter.

Sagiure Legal hanteert een privacy statement dat is gepubliceerd op haar website. In het privacy statement is opgenomen over hoe en welke persoonsgegevens Sagiure Legal verwerkt en hoelang deze worden bewaard.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie.

Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Sagiure Legal zijn onderworpen aan Nederlands recht.